top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Zuzana Pokorná, Jaselská 13/304, Praha 6, 160 00, IČO: 49658395,

 web: retrodomecky.cz, e-mail: retrodomecky@gmail.com, telefon: 608 66 08 06,

 (dále  jen „prodávající“)  

1. Obecná ustanovení .  Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup zboží přes webovou stránku  prodávajícího provozovanou na  internetové doméně  retrodomecky.cz (dále též jen „obchod“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva  a povinnosti prodávajícího a kupujícího.  

2. Kupní smlouva.  Kupní smlouva, jejíž součástí jsou i tyto všeobecné obchodní podmínky, vzniká doručením  objednávky emailem kupujícího prodávajícímu.  Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit doručení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.  

3. Dodací podmínky.  Dodávka se provádí pouze v rámci České republiky.  Zboží je dodáváno prostřednictvím  České pošty, s.p. , případně kurýrní službou . Platbu je možné provést předem na účet prodávajícího, případně dobírkou při dodání zboží. Cena za přepravní náklady  (případně včetně dobírky), se řídí aktuálními tarify České pošty, s.p., případně ceníkem kurýrní služby.  Osobní odběr zboží není zpoplatněn.

4. Kupní cena a platební podmínky. Pro objednání zboží napíše kupující objednávku prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou na internetové adrese „retrodomečky.cz Objednávka obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady, kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).  Ceny zboží jsou uvedeny jako ceny konečné (tj. včetně všech případných daní a  poplatků), ke kterým je připočtena již pouze cena za dodání zboží. Prodávající není plátcem DPH. Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího  učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:  a) dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí  zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží; úhrada kupní ceny je podmínkou  předání zboží,  b) bankovním převodem předem - při platbě bankovním převodem předem je zboží odesláno po  připsání peněz na účet prodávajícího,   c) hotově při osobním odběru.

5. Právo na odstoupení od smlouvy.  Prodávající nabízí možnost odstoupení od smlouvy do 14ti dnů bez udání důvodu. Své  rozhodnutí odstoupit od smlouvy nám prosím oznamte, a to na e-mail: retrodomecky@gmail.com. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím  příslušné lhůty.  Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám zašlete zboží zpět před uplynutím lhůty 14 dnů ode  dne, kdy jste získali do fyzického držení objednané zboží, a to na adresu prodávajícího.  

V případě, že kupující dle předchozích odstavců  odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky  představující  náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu  dodání zboží) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající  od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. V případě, že zboží bylo placeno na dobírku, kupující bere na vědomí a souhlasí, že mu tyto prostředky budou zaslány na jeho bankovní účet. Sdělte nám proto prosím číslo  bankovního účtu a kód banky, abychom Vám mohli vrátit peníze převodem na Váš bankovní účet. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení  hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající  není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo  prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady na dopravu vraceného zboží zpět  prodávajícímu

6. Odpovědnost za vady, reklamace, záruka.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně  závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).  Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Prodávající  neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá  kupujícímu především za to, že v době převzetí:

  1. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, 

  2.   Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Životnost výrobku se nemusí krýt s pojmem záruční doba. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace.  Zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace.  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta delší lhůta.

 

 

7. Ostatní ustanovení.  V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku, a Zákona o ochraně spotřebitele. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č.  101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o  něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.  Kupující výslovně souhlasí s poskytnutím všech osobních údajů třetím osobám zajišťujícím pro prodávajícího přepravu a dodání zásilky kupujícímu a to v rozsahu nutném pro doručení či snadnější  doručení zásilky. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně  spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 

Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem

8. Závěrečná ustanovení. Kupující bere na vědomí, že prodávané výrobky nejsou atestovány jako hračky pro děti. Jedná se o dekorativní předměty, které jsou vyrobeny s přihlédnutím k faktu, že  budou pravděpodobně dětmi používány. Veškeré použité barvy a nátěry jsou proto barvy určené pro nátěr hraček. Výrobky nejsou určeny pro děti do 3 let, obsahují malé části.  Prodávající apeluje na zdravý rozum dospělých  korigovat případné nevhodné a neadekvátní používání prodávaných výrobků, zejména dětmi.

bottom of page